زهرا زارع پژوهشگر مسائل اجتماعی   کتاب «ویراش: گفتگو با ویراستاران» به کوشش محمد هاشم اکبریانی از مجموعه کتاب های تاریخ شفاهی نشر معاصر ایران است که از سوی انتشارات خانه کتاب منتشر شده است. در این مجموعه با اساتید ویراستاری از نسل های مختلف گفت و گوهایی صورت گرفته که نمایی کامل از روند شکل گیری ویراستاری در ایران ...