عظيم محمودآبادی روزنامه نگار و پژوهشگر فلسفه «دلير باش در به كار گرفتن فهم خويش! اين است شعار روشن‌نگری». ايمانوئل كانت(1) شايد كمتر كسی باشد كه ترديد كند در اينكه روشنفكری ما دست‌كم نسبت به دهه‌های پيش و به ويژه قبل از انقلاب تبديل به جريانی نحيف و ضعيف شده است. اقبالی كه نسبت به سخنرانی‌های شريعتی و كتاب‌های آل‌احمد ...