حسن سید عرب درباره سهروردی چه حرف تازه ای برای ما دارد؟ مسعود ربیعی فر پژوهشگر فلسفه  عرفان حکمت اندیشان ایرانی درمعرض قضاوت های تندوتیز و بی قاعده مخالفان و معاندان خود واقع شده اند، تا جایی که درباره حکیم  سهروردی، عده ای گفته اند او ایرانی است و گروهی دیگر معتقد به عرب بودن اویند، بعضی التقاطیش دانسته و ...