رهبران محلی و چهره های بین المللی در جنبش انقلابی جنگل کریستین برومبرژه مترجمان: مهدی بازرگانی، زهرا زارع اشاره: این ترجمه برگرفته از بخش‌هایی از مقاله «شبکه‌های جنگلی»؛ رهبران محلی و چهره‌های بین‌المللی در جنبش انقلابی گیلان (۱۹۲۱‌-‌۱۹۱۵) نوشته کریستین بروم برژه (انسان‌شناس و ایران‌شناس متخصص گیلان) است. متن کامل این سخنرانی پروفسور بروم برژه به زودی در کنفرانسی در ...