عظيم محمودآبادی روزنامه نگار و پژوهشگر فلسفه «دلير باش در به كار گرفتن فهم خويش! اين است شعار روشن‌نگری». ايمانوئل كانت(1) شايد كمتر كسی باشد كه ترديد كند در اينكه روشنفكری ما دست‌كم نسبت به دهه‌های پيش و به ويژه قبل از انقلاب تبديل به جريانی نحيف و ضعيف شده است. اقبالی كه نسبت به سخنرانی‌های شريعتی و كتاب‌های آل‌احمد ...

درباره محمد امین قانعی راد و چهره ناهمنوای او سارا شریعتی | جامعه شناس از من خواستند که در این جلسه که به بزرگداشت یاد دکتر قانعی راد اختصاص یافته است، مشارکتی داشته باشم. حضور من البته ناموجه است به این دلیل که دوستان و همراهان ایشان با خاطرات مشترک بسیار در این مجلس حضور دارند. با این حال از ...

رهبران محلی و چهره های بین المللی در جنبش انقلابی جنگل کریستین برومبرژه مترجمان: مهدی بازرگانی، زهرا زارع اشاره: این ترجمه برگرفته از بخش‌هایی از مقاله «شبکه‌های جنگلی»؛ رهبران محلی و چهره‌های بین‌المللی در جنبش انقلابی گیلان (۱۹۲۱‌-‌۱۹۱۵) نوشته کریستین بروم برژه (انسان‌شناس و ایران‌شناس متخصص گیلان) است. متن کامل این سخنرانی پروفسور بروم برژه به زودی در کنفرانسی در ...

هر نژادگرایی، ذات‌گرایی است باید به خاطر داشت که نژادگرایی نه یک نوع که چندین گونه است : انواع نژادگرایی متناسب است با گروه‌های اجتماعی‌ای که همه نیاز دارند وجود خود را، آن‌گونه که زندگی می‌کنند، توجیه کنند. و این همان عملکرد ثابتی است که بر پایه‌ی آن نژادگرایی شکل می‌گیرد. به نظر من آن اشکالی از نژادگرایی حائز اهمیت است ...