شماره سوم مجله ديلمان كه به داستان و داستان نويسي در گيلان مي پردازد با يادي از بيژن نجدي (داستان نويس برجسته معاصر) منتشر شد. اين شماره از ديلمان پرونده مفصلي را به سير  داستان نويسي در گيلان با محوريت چهره هاي شاخصي چون علي عمو، م. به آذين و بيژن نجدي كه جملگي از بزرگان ادبيات داستاني گيلان و ...

شماره دوم مجله فرهنگی و اجتماعی دیلمان با تیتر روی جلد «رازهای کوچک خان: بر سر زن و فرزند میرزا کوچک خان چه آمد؟» پرونده ویژه خود را به صد سالگی جنبش جنگل اختصاص داده است.  مجله دیلمان در این شماره به انتشار نوشته جدیدی منسوب به فرزند میرزا کوچک برای اولین بار اقدام کرده است. گزارش رازهای کوچک خان ...

شماره نخست مجله دیلمان با تیتر «اخگری در باد: یادنامه افشین پرتو» به کارنامه و خدمات فرهنگی افشین پرتو، مورخ فقید گیلانی می پردازد. این شماره از مجله با گفت و گو ها و گفتارهایی از نویسندگان و مورخان برجسته سعی می کند سیمایی کلی از این پژوهشگر و مورخ برجسته ارائه کند. علاوه بر این در این شماره خوانندگان ...