درباره ما

مجله دیلمان | پیش به سوی تفکر انتقادی

دیلمان مجله ای است به تمامی فرهنگی، اجتماعی و انتقادی که توسط مجموعه ای از نویسندگان مستقل اداره می شود. چشم انداز این مجله به چالش کشیدن روایت های کلیشه ای از تاریخ، جامعه، فرهنگ ، هنر و ادبیات برای رسیدن به نگاهی نو است. دیلمان قصد دارد رو در روی مخاطب خود بنشیند، پرسش های او را بر دیده بنهد و با او وارد گفت و گویی پیگیر گردد. پلی میان دانشوران و مردم شود تا بلکه از این رهگذر بتواند به ارتقای فرهنگی جامعه اندکی مدد رساند. ایران امروز ما نیاز دارد تا بیشتر بخواند، از خود بشنود، سرمایه های فرهنگی اش را بشناسد، دیگران را نیز چون خویشتن در آینه و عیاری انتقادی ببیند و علوم مختلف انسانی و فنی را در خدمت اهداف بومی توسعه خود درآورد. در این چارچوب دیلمان از هر گونه نوشته و نگاه شما استقبال می کند و از عموم نویسندگان و اهالی فرهنگ و هنر جهت همفکری و همکاری دعوت به عمل می آورد.

جهت ارتباط بیشتر با مجله دیلمان شما توانید مقالات، نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر برایمان ارسال کنید:  deylamanmag@gmail.com یا deylamanmag@yahoo.comبرای ارتباط با بخش اشتراک، تبلیغات و توزیع مجله دیلمان با شماره ۰۹۱۷۲۰۵۹۹۶۲ تماس بگیرید|برای ارتباط با سردبیر: ۰۹۳۵۸۶۹۳۱۳۸ و ایمیل: mehdi.bazargani@gmail.com |آدرس پستی مجله دیلمان: رشت، گلسار، صندوق پستی:۱۵۵۳ – ۴۱۶۳۵ | شماره تماس: ۳۳۳۲۶۳۷۶– ۰۱۳