شماره پنجم مجله دیلمان با پرونده ویژه درباره تاریخ گیلان در عصر مشروطه و جنگل منتشر شد. این شماره به تاریخ گيلان در دوره جدید (عصر مشروطه و دوره جنگل) مي پردازد. در این ویژه مفصل با تمرکز بر موضوع تاریخ مشروطه گیلان و جنبش جنگل، گفت و گو ها و گفتارهایی از چهره هایی همچون ژانت آفاری، کریستین برومبرژه، ...

این شماره از دیلمان با تیتر روی جلد "پیش به سوی مکتب گیلان" پرونده اصلي خود را  به بررسي وضعيت ادبیات داستانی گیلان  اختصاص داده است. شماره چهارم دیلمان با یادبودهایی از اکبر رادی، محمد علی افراشته، م. به آذین، علی عمو، جمالزاده و غیره، مطالب متنوعی را در خود جای داده است و چهره های نامداری چون علیرضا نیکویی، ...

شماره سوم مجله ديلمان كه به داستان و داستان نويسي در گيلان مي پردازد با يادي از بيژن نجدي (داستان نويس برجسته معاصر) منتشر شد. اين شماره از ديلمان پرونده مفصلي را به سير  داستان نويسي در گيلان با محوريت چهره هاي شاخصي چون علي عمو، م. به آذين و بيژن نجدي كه جملگي از بزرگان ادبيات داستاني گيلان و ...

شماره دوم مجله فرهنگی و اجتماعی دیلمان با تیتر روی جلد «رازهای کوچک خان: بر سر زن و فرزند میرزا کوچک خان چه آمد؟» پرونده ویژه خود را به صد سالگی جنبش جنگل اختصاص داده است.  مجله دیلمان در این شماره به انتشار نوشته جدیدی منسوب به فرزند میرزا کوچک برای اولین بار اقدام کرده است. گزارش رازهای کوچک خان ...

شماره نخست مجله دیلمان با تیتر «اخگری در باد: یادنامه افشین پرتو» به کارنامه و خدمات فرهنگی افشین پرتو، مورخ فقید گیلانی می پردازد. این شماره از مجله با گفت و گو ها و گفتارهایی از نویسندگان و مورخان برجسته سعی می کند سیمایی کلی از این پژوهشگر و مورخ برجسته ارائه کند. علاوه بر این در این شماره خوانندگان ...